Scroll to top

Zapojenie, montáž a obsluha elektromotora

Usadenie elektromotora

Pred usadením je treba elektromotor dobre obhliadnuť, keďže bol dlhšiu dobu na sklade. Predovšetkým je treba skontrolovať, či nie sú poškodené niektoré diely elektromotora a či ide rotorom ľahko otáčať bez použitia nadmernej sily. Takisto je potrebné skontrolovať izolačný stav elektromotora. Ďalej je treba dbať na to, aby chladiaci vzduch mal voľný prístup k elektromotoru a aby chladenie nebolo obmedzované usadzovaním prachu a nečistôt na elektromotore, hlavne na mriežke ventilátora.

Zapojenie elektromotora

Elektromotor sa zapojí podľa schémy pripojenia, umiestneného vo vnútri svorkovnice. Zapojenie elektromotora musí urobiť iba pracovník s elektrotechnickou kvalifikáciou podľa vyhlášky 50/78Sb., správne pripojenie a dodržiavanie požiadaviek bezpečnosti z hľadiska ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím, podľa ČSN 34 1010

Pokiaľ je na výkonnostnom štítku motora uvedené napätie 400/230V, potom sa tento elektromotor pre zapojenie do siete 400/230V zapojí na svorkovnici do hviezdy podľa obr. a).
Pokiaľ je na uvedenom výkonnostnom štítku napätie 400V- trojuholník, potom treba elektromotor pri zapojení na svorkovnicu do trojuholníka obr. b), pripojiť na sieť a zapnúť priamo.

Ak sa použije spúšťač hviezda/trojuholník, na svorkovnicu elektromotora sa zapojí priamo 6 vodičov zo spúšťača a žiadne svorky prepájať netreba. Prepínanie zapojenia cievok elektromotora je realizované cez spúšťač hviezda/trojuholník, keď sa elektromotor rozbieha zapojený do hviezdy, kvôli zníženiu veľkosti prúdu odoberaného pri rozbehu elektromotora. Po rozbehu sa cievky elektromotora musia prepnúť spúšťačom do trojuholníka, aby elektromotor mohol pracovať na plný výkon.

Jednofázové elektromotory sú určené iba pre jedno napájacie napätie, je uvedené na výkonnostnom štítku. Schéma pripojenia k svorkovnici je umiestnená vo vnútri svorkovnicovej skrine.
Dvojotáčkové elektromotory sú určené iba pre priame zapínanie špeciálnym spínacím zariadením, ktoré sa zapojí ku svorkám svorkovnice podľa schémy zapojenia umiestneného vo vnútri svorkovnice.
Zapájacie napätie je zobrazené na výkonnostnom štítku elektromotora.

Montáž remenice na elektromotor

Remenice, spojky a iné súčasti nasadené na voľný koniec hriadeľa elektromotora musia byť dobre vyvážené, aby elektromotor nevibroval, a nedochádzalo k predčasnému opotrebeniu a poškodeniu ložísk. Remenica sa nesmie na voľný koniec hriadeľa narážať silou. Nasadzovaná súčasť sa nahreje v olejovom kúpeli na teplotu 100°C a ľahko sa nasunie na hriadeľ elektromotora. K sťahovaniu súčastí z voľného konca hriadeľa sa musí bezpodmienečne použiť sťahovák. Napínacie skrutky posunováka je treba umiestniť krížom tak, aby pôsobili proti ťahu remeňa. Remeň musí byť napnutý iba toľko, aby sa za chodu neskĺzol. Príliš veľké napnutie remeňa spôsobuje nadmerné namáhanie hriadeľa a ložísk.

Zaistenie elektrického motora

Každý elektromotor musí byť v zmysle ČSN 33 2000-4-43 a ČSN 33 2000-4-473 zaistený pred skratom a preťažením. Na zaistenie elektromotora sa odporúča použiť istič s motorovou charakteristikou podľa štítkových hodnôt. Tavné poistky nechránia dostatočne elektromotor proti preťaženiu. Spustenie elektromotora sa robí cez vypínač, stykač, prípadne prepínačom hviezda-trojuholník.

Spustenie a obsluha elektromotora

Pred začatím práce na elektromotore alebo manipulácii s motorom skontrolujte či je elektromotor odpojený od siete a je zabezpečený proti náhodnému spusteniu.

Pri chode elektromotora treba priebežne kontrolovať správnu funkciu stroja, jeho tichý chod, starať sa o čistotu motora a jeho okolia a zaťažovať motor podľa jeho výkonnostného štítku a štítkových hodnôt.
Elektromotory majú jednoradové guličkové ložiská s oboch strán uzavreté s trvalou tukovou náplňou. Ložiská sa pri správnom zaťažení vymieňajú po 20 000 hodinách alebo po 3 rokoch.

Skladovanie elektrického motora

Pre skladovanie elektromotorov platí ČSN 35 0005. Elektromotory môžu byť skladované iba v suchých a čistých miestnostiach, kde teplota v okolí neklesne pod +5°C.Pri dlhodobom skladovaní je nutné kontrolovať, prípadne obnovovať ochranné nátery na lícových plochách.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.