Scroll to top

Záručné podmienky elektrického motora

1.Záručné podmienky elektrického motora.
Pri dodržaní záručných podmienok a pokynov pre montáž a obsluhu sa na elektromotor poskytuje záruka po dobu 12 mesiacov od dňa predaja elektromotora do prevádzky. Pripojenie elektrického motora musí byť vykonané odborným závodom, alebo zodpovedným kvalifikovaním odborníkom, ktorý má kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky e. 50/78Sb.Záruka sa poskytuje na závady materiálové, výrobné alebo konštrukčné.

Typ elektromotoru, výrobné číslo, dátum predaju, razítko predajne a podpis vyplní na záručnom liste čitateľne a nezmazateľne pracovník predajne pri predaji. Rovnako tak odborný elektroinštalačný závod, alebo kvalifikovaní odborník musí na záručnom liste čitateľne a nezmazateľne uviesť dátum zapojenia, razítko a podpis.

Ak zistí zákazník chybu na elektromotoru, odošle ho do servisnej opravy (najbližšie k jeho bydlisku) s reklamáciou a týmto záručným listom, pričom elektrický motor nesmie byť rozobratí neoprávnenou osobou.

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnou manipuláciou, špatným zapojením motora, alebo spojením s hnaným strojom, preťažením, nevhodným zaistením behom na dve fázy, nedodržaním predpísaného napätia, nevhodným skladovaním motora, alebo dopravou, prevozom v inom prostredí a za iných podmienok, než pre ktorý bol motor určení, na násilné zásahy, úpravy a demontáž.
Záruka sa predlžuje o dobu po ktorou bol výrobok v záručnej oprave.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.